Zásady ochrany osobních údajů

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce

THE BEST TEAM s.r.o.Adresa sídla: Štefánikova 817/15, Púchov, 02001IČO: 45 309 540DIČ: 202 293 0173

zapsaná v Obchodním registru Okresného súdu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č.22365/R Statutárny orgán: Pavlína Pelcová, Juraj Pelc

Provozujeme webovou stránku www.pavlinapelcova.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Můžete nás kontaktovat na tel.čísle +420 607 715 500 nebo na e-mailu: info@thebestteam.sk

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněného zájmu či uděleného souhlasu
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
  • umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb, plnění smlouvy:Pro organizaci online kurzů nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon po dobu organizace a konání výše uvedených aktivit.
  • vedení účetnictví:Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • marketing - zasílání newsletterů (e-mailů s informacemi a pozvánkami o vzdělávacích aktivitách):Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Veškeré informace o používání souborů cookies na těchto stránkách naleznete zde.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@thebestteam.sk. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 21 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - vaše data Vám dodáme do 21 dní.

Právo na výmaz

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 40 dní.V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli učinit nápravu.

Mlčenlivost

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2021.